Notarius Publicus – privatperson

Vi kan erbjuda Notarius Publicus tjänster:

– legalisering av olika typer av värdehandlingar och dokument såsom till exempel; bevittning av namnteckningar, behöriga firmatecknare, fullmakter, inbjudningar, kopior, översättningar med mera.

– kontroll av lotteridragningar och lotta ut eller makulera av obligationer eller aktier men även andra värdehandlingar.

– närvara som vittne då förvaringsrum tillsluts eller öppnas eller då förselignar sätt på eller bryts exempelvis bankfack när någon gått bort. 

– ta upp rättslig information och överlämna sådana förklaringar till tredje man. 

– som Notarius Publicus utfärdar vi även apostille, bestyrker adoptioner coh närvarar vid förättningar.

– men vi tillhandahåller också andra tjänster inom ramen för Notarius Publicus behörighetsområden. 

Notarius Publicus får inte utföra arbeten som är förbehållna: 

– en myndighet 

– är otillbörligt eller på ett enkelt sätt kan användas otillbörligt i reklam eller andra sammanhand. 

Notarius Publicus är inte skyldig att utföra exepelvis: 

– delgivningaar av handlingar

– utföra sådant som rimligen inte kan begäras av Notarius Publicus.