Den digtala utvecklingen ger försäkringsbolagen nya utmaningnar – Försäkring 

Den digitala utveckligen har blivit ett onödigt men för försäkringsbolagen som hela tiden måste anpassa sina försäkringsvillkor till den nya utveckligen som ställer flera saker på sin kant och dessutom kan användas som hjälpmedel i utredningen av försäkringsfall. Utvecklingen är har både bra och dåliga sidor. Den digitala utvecklingen har påverkat flera olika delar av lagstiftningen så det är inte konstigt på något sätt i sig. Hur avtal tecknas och ingås och när vara ska levereras och risken övergår från köpare och säljare har fått nya dimensioner och komplicerats av den ansiktslösa interaktionen som idag är vanlig. För att inte säga har tagit över stor del av kommunikationen mellan var och en. Även när det kommer ner till istadanivån nära och köra samt släktingar ännu ner i arvsrätten. Kommuikationen som styr handel och vandel med köp och sälj har gått samma väg där digitala mjukvaror styr många delar av våra liv såsom appar och program. Här öppnas även andra upphovsrättsliga frågor upp om vem som äger källkoden bakom en smart app eller ett smart program eller en template för en hemsida eller plattform av digital karaktär. Även andra varumärkesfrågor dykar också upp i sammanhang som detta men lämnas därhän i denna diskussion.

Försäkringsrätten har en speciell karatär och kan inte jämföras med traditionell avtalsrätt

Försäkringsrätten har som bekant en speciell karaktär som står ut från den allmänna avtalsrätten även om den traditionella avtalslagen från 1915 ligger till grund för många moment som ingår i försäkringsförhållandet och försäkringsavtalet. Däremot skiljer sig försäkringsrätten på flera punkter därbland hur avtalet ingås och hur själva prestationerna utbyts – bolaget ansvaret för en viss på förhand sannolikhet för att en risk ska realiseras. Mot en en försäkringspremie. Dessa ska stå i förhållande till varandra och man hamnar något i försäkringstekniken där också andra aspekter vägs in. Försäkringskollektivet till exempel som väger tungt när bolagen i många fall väljer att neka ersättning där försäkringsfallet anses inte bevisat. Och försäkringskollektivet och premien går samman och måste synka för att produkten ens ska vara säljbar för bolagen. Försäkringsavtalet skiljer sig även på konsekvenserna vid avtalsbrott där det inom försäkringsrätten ofta handlar om att försäkringstagaren brutit mot något förpliktelse i avtalet eller inte betalat sin försäkringspremie. Konsekvensen för avtalsbrott kan bli att försäkringstagaren blir utan ersättning eller delar av ersättningen och inte sällan i samband med detta uppsagd från försäkringsavtalet mellan sig och bolaget. Försäkringsskyddet sägs helt enkelt upp. Motiveringen är att man inte “litar” på försäkringstagaren även om de orden inte används formellt och ofta krävs det flera händelser för att det ska gå i den riktningen. Men det är långt ifrån ovanligt.

Rättshjälp kan erhållas i de fall inte rättsskydd kan beviljas

Rättshjälp är ett skattesubventionerat rättsmedel som kan erhållas om man uppfyller kraven för rättshjälp när alla andra rättsmedel är uttömda. Rättshjälp förutsätter även en årsinkomst som understiger vissa beloppsgränser. Normalt gäller inte heller rättshjälp vid arbetsrättstvister för att nämna ett exempel.

Rättsskydd ingår som ett moment i hemförsäkringen

Rättsskydd ingår som regel i alla hemförsäkringar. Det betyder att det försäkringsbolag man kanske tvistar med också betalar kostnaderna för tvisten. Rättsskyddet fungerar så att försäkringstagaren betalar självrisken som normalt är 20-25 procent och försäkringsbolaget betalar resten. Det kan vara så att man som försäkringstagare själv måste stå ute med ekonomiska medel då det också är bolaget som bestämmer när en tvist har uppstått och när rättsskyddet ska börja gälla.

Du blir bunden genom en enkel hänvisning i avtalet

Det finns skäl varför man måste förenkla avtalsprocessen genom att ha enklare avtal som hänvisar till mer omfattande avtal såsom exempelvis ett ramavtal, huvudavtal eller försäkringsvillkoren för att ta ett färskt exempel. Ett försäkringsbrev tillexempel lämnar väldigt mycket åt fantasin, dito den s.k. “polisen” som är bekräftelsen på försäkringen. Inte ofta läser försäkringstagare huvudavtalet mellan sig och försäkringsbolaget. Dels är försäkringsavtalet ofta både krångligt att läsa och har svårtolkade bestämmelser och – inte sällan – om inte otydliga så tvetydliga. Man kanske läser sitt försäkringsbrev och den sammanfattning på försäkringen man fått. Vad gäller själva försäkringsavtalet som sådant verkar inte många ha koll på detta i någon väsentligt grad. 

Försäkringsavtalet måste lämna förköpsinformation,  bekräftelse och försäkringsbrev

Försäkrinsgbolagets viktigaste förpliktelse förutom att betala ut ersättning vid försäkringsfall är den s.k. informationsplikten. Informationsplikten är grundläggande för ett friktionsfritt förhållande mellan försäkringstagare och försäkringsgivare och har getts civilrättsliga konsekvenser för försäkringsbolaget om den åsidosätts. Ett belysande exempel kan vara fallet där försäkringsbolaget inte informarat försäkringstagaren om ett viktigt undantag i försäkringen som – om det sedan skulle vara grunden för försäkringsfallet och försäkringstagaren förbisett detta – inte kan användas mot försäkringstagaren just på grund av att han inte informerats om undantaget. Ett konsumentvänligt perspektiv.

Försäkringsbolaget har få skyldigheter – Informationsplikten är en av de mest viktiga 

Försäkringsbolaget har få skyldigheter gentemot sina kunder. Kundera, försäkringstagarna, betalar en försäkringspremie mot att försäkringsbolaget tar en presumtiv risk för att någonting ska hända den försäkrades – kan även vara andra än försäkringstagaren – egemdom, verksamhet, liv, hälsa osv. Risken ska stå i proportion till sannolikheten för skada och beräknas på ett tämligen komplicerat sätt för gemeneman. Försäkringsbolagen har inte sällan heller krångliga och om inte otydliga så tvetydliga villkor som man som försäkringstagaren väldigt sällan får vara med och säga någonting om. Vissa riskmoment kan försäkringstagaren ta bort mot en sänkt försäkringspremie. Försäkringstagaren kan även i vissa fall välja att betala högra premie mot en lägre självrisk.

Försäkringsbrevet hänvisar till huvudavtalet – Vad gäller om hänvisning saknas till avtal? 

Försäkringsbolagen klarar sig på att hänvisa till ett huvudavtal som många inte läser. Man hänvisar inte sällan heller till andra lagar och bestämmelser som gäller parallellt. Saknas hänvisning i ett försäkringstagare vs försäkringsgivareperspektiv i avtalet kan inte heller bolaget använda det till nackdel för försäkringstagaren. 

Varför är försäkringsbolagets skyldigheter få? Ovisshet kring den försäkrade risken…

Om man jämför själva försäkringsavtalet så är det knappast jämlikt i någon vanlig mening. Det är försäkringsbolaget själva som valt vilken produkt de vill försäkra, de har egenmäktligt författatat försäkringsvillkoren för att inte gå i förlust utan göra vinst, de är sakmässigt överlägsna konsumenter och mindre företag utan juridisk expertis inom området – vilket är det glest med. Bolaget har många jurister på sin sida och stor kassa att processa för. Själva prestationen försäkringsbolaget ska göra är inte absolut utan endast som nämnts presumtiv. Det får med andra ord bara finnas en risk för att det så kallade försäkringsfallet inträffar. Vid livförsäkringen gäller ju något annat och där ska det i varje fall råda ovisshet när försäkringen tas i anspråk. Ovisshetsprincipen är viktig för försäkringsbolagets affärsmässiga verksamhet och skulle det inte råda någon ovisshet kring försäkringsfallet så skulle det vara oskäligt dyrt om man med säkerhet visste att försäkringsfallet skulle inräffa någon gång. I förekommande fall skulle risken minst vara tvungen att kostnadsmässigt lika i paritet med kostnaderna för skadan. Då har man inte räknat med de administrativa kostnaderna.

Vilka skyldigheter har försäkringsbolagen? Försäkringsersättning, skadestånd m.m.?

Försäkringsbolagets viktigaste skyldighet – eller förpliktelse – enligt försäkringsavtalet och försäkringsavtalslagen är att betala ut försäkringsersättning när det så kallade försäkringsfallet inträffar. Den risk försäkringstagaren låtit försäkringsbolaget ta genetemot att försäkringstagaren betalar försäkringsbolaget en försäkringspremie. Risken för försäkringsfallet får inte vara reell som ovan nämnts utan endast premumtiv. Anser försäkringsbolaget att försäkringstagaren uppfyllt sin del av avtalet ska bolaget betala ut försäkringsbeloppet som anges i försäkringsbrevet om inte annat överenskommits mellan parterns.

Informationsplikten kan få civilrättsliga konsekvenser vid sidan av de mer vanliga marknadsmässiga straff bolagen ådrar sig

Försäkringsavtalet har en speciell karaktär. Man ingår som regel avtalet i princip som vilket annat genom t men gången vid exempelvis avtalsbrott skiljer sig markant och även i det fall man inte lämnat fullständiga eller uppriktiga uppfifter. Vilken kan utesluta ersättningen från försäkringsbolaget. Det vanliga är att försäkringsbolaget av Marknadsdomstolen åläggs att informera om undantag som kan ha betydelse för försäkringstagarens val av försäkrings för att nämna ett exempel. Försäkringsbolagets informationsplikt för vittgående och kan även få civilrättsliga konsekvenser när bolagen glömmer att informera försäkringstagaren om ett undantag i försäkringen som inskränker försäkringstagarens försäkringsskydd. Ta ett påhittat exempel där försäkringsbolaget väljer att teckna en inbrottsförsäkring med en konsument och i sina säkerhetsföreskrifter – i försäkringsvillkoren – inte skriver att försäkringstagaren måste regla sina fönster. Får försäkringstagaren sedan inbrott med en gärningsman som tagit sig in genom ett oreglat fönster kan inte heller försäkringsbolaget använda inskränkningen mot försäkringstagaren. Hade försäkringstagaren istället glömt att exempelvis låsa sin dörr och detta stått i försäkringsvillkoren som en säkerhetsföreskrift så hade bolaget sluppit ansvar. Har försäkringsbolaget glömt att informera om ett viktigt undantag för de alltså inte använda det och måste betala ut försäkringsersättning trots att kanske försäkringstagaren varit oaktsam under andra villkor.

De flesta har ett reseskydd genom sin hemförsäkring

I de allra flesta hemförsäkringar ingår ett reseskydd. Ett moment som tar sikte på utomlandsresa. Reseskyddet genom hemförsäkringen gäller som regel i 45 dagar. Därefter får man teckna tilläggsdagar så man inte står utan försäkringsskydd. Trots att de flesta också har hemförsäkring så lockar flygbolagen med förmånliga försäkringar och bra villkor.  Trots vetskapen om att de flesta redan har ett reseskydd genom hemförsäkringen. Även många kortbetalningsföretag erbjuder sina kunder en reseförsäkring när man köper resan på betalnings- eller kreditkortet. I teorin skulle alltså en form av trippelförsäkring kunna uppstå i det fall man drar på sig samtliga försäkringsskydd.

Dubbelförsäkring har få fördelar – Betala inte premiebetalning i onödan

Dubbelförsäkring har få fördelar. Dubbelförsäkring innebär att man har två olika försäkringar för ett och samma försäkringsobjekt. Berikandeförbudet gör att man inte kan utnyttja båda försäkringar i det fall man berikas på försäkringsfallet. Man kan alltså bara använda en försäkring för att täcka skadan. Fördelen med dubbelförsäkring är det faktum att man man forumshoppa mellan de två försäkringsbolagen man dubbelförsäkrat sig i och i slutänden använda det bolag som har mest fördelaktiga villkor.